Home > Članovi > Informacije i pristupnica

Informacije i pristupnica

Tko može postati članom?

Članom LAG-a može postati isključivo pravna osoba sa sjedištem na području LAG-a Gorski kotar u skladu s načelima Leader metodologije i Statutom LAG-a Gorski kotar. Članom ove Udruge ne može postati fizička osoba, ukoliko ne zastupa pravnu osobu odnosno nije ovlaštena preko pravne osobe (npr. ovlašteni ste za zastupanje putem svog OPG-a, jednice lokalne samouprave, obrta, zadruge, udruge, trgovačkog društva i sl.).

Članovi Udruge relevantni su i reprezentativni predstavnici javnih i privatnih lokalnih socio-ekonomskih interesa, definiranih Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 240/2014 te u skladu s nacionalnim pravilima Republike Hrvatske.

Članom LAG-a možete postati ako pripadate jednoj od tri interesne skupine:

  • javne interesne skupine;

– Pod javnom interesnom skupinom podrazumijevaju se jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave te trgovačka  društva, ustanove i institucije koje su u njihovom većinskom vlasništvu i/ili većinskom vlasništvu Republike Hrvatske (općine, gradovi, županije, turističke zajednice, kulturne, školske i/ili znanstvene, Hrvatski Crveni križ i sl.)

 

  • privatne interesne skupine koju čine predstavnici gospodarske interesne skupine i civilne interesne skupine;

– Pod gospodarskom interesnom skupinom smatraju se trgovačka društva, obrti, zadruge, poljoprivredna gospodarstva i sl. koji nisu u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedinice lokalne i regionalne samouprave.

– Pod civilnom interesnom skupinom smatraju se neprofitne i nevladine organizacije civilnog društva kao što su udruge, zaklade, fondacije, vjerske zajednice i sl.

Članovi Udruge mogu postati nakon prihvaćanja odredbi Statuta te interesa obavljanja djelatnosti Udruge.

Članovi iz sve tri interesne skupine sudjeluju u radu i aktivnostima udruge putem osoba ovlaštenih za zastupanje.

Odluku o učlanjenju donosi Skupština Udruge kao najviše tijelo upravljanja Udrugom, a Odluku o isključenju člana donosi Upravni odbor.

Ukoliko ispunjavate uvjete kojima možete postati aktivan član LAG-a Gorski kotar i želite to postati, ispunite pristupnicu (dalje u prilogu) i pošaljite nam motivacijsko pismo na adresu ureda LAG-a Gorski kotar ( Rudolfa Strohala 118, Lokve 51316) ili na adresu elektroničke pošte: info@lag-gorskikotar.hr

Pristupnicu preuzmite ovdje:  Pristupnica-članstvo-LAG-a-Gorski-kotar