Home > Projekti > Projekti u tijeku

Projekti u tijeku

Naziv projekta:  “Prirodna i kulturna baština kao preduvjet održivosti ruralnog turizma Gorskoga Kotara“

Nositelj projekta: Lokalna akcijska grupa Gorski kotar

Partner na projektu: Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakultet Zagreb, Smjer baština i turizam

Cilj projekta:
Upoznavanje studenata kao budućih visokoobrazovanih kadrova u turizmu sa specifičnostima i potrebama ruralnog  područja Gorskoga kotara s jedne strane, te osvještavanje potrebe za održivim razvojem turizma kod lokalnih dionika s druge strane.

Opis projekta:
Da bi se osiguralo široko sudjelovanje i konsenzus, te osigurala održivost ruralnog razvoja potrebno je sudjelovanje svih relevantnih dionika, pa je u tom smjeru i pokrenut projekt suradnje pod nazivom  “Prirodna i kulturna baština kao preduvjet održivosti ruralnog turizma Gorskoga Kotara“.

Valorizacijom prirodne i kulturne baštine, te utvrđivanjem ciljeva, mjere i aktivnosti, a sve na načelima održivog razvoja, doprijeti će se boljoj i kvalitetnijoj uporabi prirodne i kulturne baštine u ruralnom razvoju Gorskoga kotara te osvijestiti lokalnu zajednicu za zaokretom u turističkoj praksi.

U sklopu projekta suradnje Lokalne akcijske grupe Gorski kotar i Geografskog odsjeka Prirodoslovno – matematičkog fakulteta Zagreb pod nazivom “Prirodna i kulturna baština kao preduvjet održivosti ruralnog turizma Gorskoga Kotara“ u razdoblju od 30. svibnja do 2. lipnja 2017. godine,  prof. dr.sc. Vuk Tvrtko Opačić održao je sa studentima smjera Baština i turizam, terensku nastavu na području Gorskoga Kotara. U pet sadržajnih dana koji su uključivali posjet svim važnijim lokalitetima u Gorskom kotaru zaposlenice LAG-a Gorski kotar upoznale su prof. Opačića i studente sa stanjem na terenu te im približile čime se zapravo LAG Gorski kotar bavi u nastojanjima da osnaži lokalnu zajednicu i osigura razvoj ruralnog kraja. Studenti su se upoznali i sa radom udruge IEC Processus Montanus koja je jedan od partnera na projektu Putevima Frankopana. Predstavnici TZ Fužine i TZ Skrad te predstavnici NP Risnjak predstavili su na terenu svoj rad te im odgovorili na pitanja bitna za izradu brošure. LAG Gorski kotar kao nositelj projekta tiskat će informativno edukativnu brošuru koja će predstaviti dva nova turistička proizvoda bazirana na kulturnoj i prirodnoj baštini koja su u sklopu projekta osmislili studenti pod mentorskim vodstvom prof. Opačića. Naslovnicu brošure krasiti će pobjednička fotografija foto natječaja koji je LAG Gorski kotar u tu svrhu organizirao krajem svibnja.

Planirane aktivnosti projekta:
1.Održavenje terenske nastave na području Gorskog kotara – upoznavanje sa situacijom, prikupljanje informacija i detektiranje potrebama lokalnih dionika na terenu.
2.Osmišljavanje dva nova turistička proizvoda temeljena na prirodnoj i kulturnoj baštini.
3. Izdavanje informativno edukativne brošure sa saznanjima proizašlim iz projekta suradnje.