Home > LAG natječaji > 1. LAG natječaj za TO 6.3.1. ref. oznaka 163100 – ZATVOREN

1. LAG natječaj za TO 6.3.1. ref. oznaka 163100 – ZATVOREN

Objava rezultata 1. LAG natječaja za provedbu mjere 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

LAG Gorski kotar je za Prvi LAG Natječaj za provedbu mjere 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. -2020. godine, otvorenog 24. svibnja 2018. godine, imao je na raspolaganju 2.337.142,50 HRK, odnosno dovoljno sredstava za dvadeset i jednu potpora u iznosu od 111.292,50 HRK.

Na Natječaj se prijavilo dvadeset i jedan nositelj projekta, koji su nakon administrativne kontrole i ocjenjivanja zadovoljili sve uvjete propisane Natječajem. Na sjednici Upravnog odbora LAG-a Gorski kotar održanoj 28. prosinca 2018. godine u Lokvama, odlučeno je da se za svih dvadeset i jedan prijavitelja donose Odluke o odabiru projekta.

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. LAG Gorski kotar nakon odabira projekata, podnosi Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) koja vrši administrativnu kontrolu, nakon čega APPRRR izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu ili Odluku o dodjeli sredstava.

LAG Gorski kotar čestita svim nositeljima projekata, te im želi uspješnu provedbu projektnih aktivnosti!

___________________________________________________________________________________________________________________________

Izmjena 1. LAG natječaja za provedbu mjere 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Upravni odbor LAG-a Gorski kotar je na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2018. godine donio Odluku o izmjeni Natječaja za provedbu mjere 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljenog dana 07.05.2018. godine.


LAG Natječaj mijenja se kako slijedi:
– tekst na 1. stranici „Verzija 1.0“ mijenja se i glasi: „Verzija 2.0“;
– tekst na 1. stranici „Datum 07.05.2018.“ mijenja se i glasi: „Datum 27.12.2018.“;
– tekst na 3. stranici u poglavlju 1.1 „Raspoloživa sredstva: 1.112.925,00“ mijenja se i glasi: „Raspoloživa sredstva: 2.337.142,50 HRK“;
– iza teksta na 15. stranici u točki 4.2. dodaje se novi tekst koji glasi:


„Iznimno, ovaj Natječaj je moguće izmijeniti nakon 23.05.2018. godine, u sljedećim slučajevima:
– povećanje raspoloživih sredstava LAG Natječaja, najkasnije do dana početka izdavanja odluka;


– produženje krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata, najkasnije do krajnjeg roka za podnošenje prijava projekata;


– ispravak teksta natječaja tehničke prirode ili pojašnjavanje odredbi koje nisu bile jasno propisane.“

Odluka o izmjeni prvog LAG natječaja donesena je zbog povećanja ukupnog iznosa potpore dostatne za financiranje dvadeset i jedan (21) projekt, umjesto prvotno planiranih deset (10) projekata, koje je uslijedilo nakon Odluke o prvoj izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. usvojene na sjednici Skupštine LAG-a Gorski kotar dana 27. studenog 2018. godine.

____________________________________________________________________________________________________________________________

1. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 6.3.1. “POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”

LAG Gorski kotar objavljuje dana 07.05.2018.g. prvi LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. za provedbu Mjere 6.3.1.POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA , koja je usklađena sa tipom operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava je 1.112.925,00 HRK. Visina javne potpore po projektu iznosi 111.292,50 HRK (15.000,00 EUR). Prijave projekata podnose se u 1 (jednom) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 24. svibnja 2018.g., a najkasnije do 28. lipnja 2018.g. na adresu LAG-a Gorski kotar, Rudolfa Strohala 118, 51 316 Lokve.

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području LAG-a Gorski kotar te se ulaganje također mora izvršiti na tom području.

Obuhvat LAG područja (JLS):
Općine: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad
Gradovi: Čabar, Delnice, Vrbovsko

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

• upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
• mikro ili malo poduzeće
• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
b. obrt
c. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
d. zadruga.

Natječaj i natječajna dokumentacija:

LAG natječaj za TOP 6.3.1 iz LRS LAG-a Gorski kotar

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini

Obrazac D. FADN kalkulator

Obrazac E. Zaposlenici

Prilog I Natječajna dokumentacija

Prilog II. Popis proizvoda

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV. Kriteriji odabira

Prilog V. -Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Gorski kotar

 

Za sve informacije možete se javiti u LAG Gorski kotar na broj telefona: 051/831-205 ili na email info@lag-gorskikotar.hr